Pyrénées Stories

 

Fins al 50% de descompte exclusiu amb My Pyri
 

Compra ara i paga al març:  Totes les compres fetes del 5 de gener al 15 de febrer del 2023 amb la targeta My Pyri Pay es cobraran a la facturació de l'1 d'abril del 2023 i s'ha de comunicar a l'hora de passar a pagar per la caixa. 
 

Crèdits a 3 i a 6 mesos sense interessos: Crèdits amb la Targeta My Pyri Pay a 3 i a 6 mesos sense interessos (a partir de 180 €). Les quotes mensuals dels crèdits a 6 mesos no inclouen el cost de l'assegurança obligatòria, que representa l'1% de l'import. 

El cost de l'assegurança i les despeses d'obertura de dossier s'afegeixen a la primera quota. Les despeses d'obertura de dossier pugen a 9,41 €. 

Crèdits subjectes a l'aprovació per part de la Financera Pyrénées, SAU.