Avís legal

GRUP PYRÉNÉES

1. Objecte i àmbit d'aplicació.

Aquesta pàgina web (en endavant el portal) pertany a Pyrénées DISTRIBUCIÓ SAU (en endavant Pyrénées), amb domicili social a l’Avinguda Meritxell 11, 5a planta, Andorra la Vella AD500.

La utilització d'aquest portal implica l'acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís legal, sense reserves de cap classe. Pyrénées podrà modificar el portal i efectuar els canvis i les modificacions que estimi convenients i cregui que són necessaris per a l'adequada funcionalitat d’aquest, sense necessitat de previ avís.

Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris derivats dels serveis oferts al portal estaran vinculades a la legislació i jurisdicció del Principat d'Andorra.

 

2. Informació subministrada en el lloc web

Pyrénées realitza tots els esforços per oferir la informació continguda en el portal de forma veraç i sense errors de cap tipus. En el cas que en algun moment es produís algun error, aliè en tot moment a la voluntat de Pyrénées, es procediria immediatament a la seva correcció. De la mateixa manera, és possible que els continguts del portal puguin mostrar, de vegades, informació provisional sobre alguns productes, serveis o esdeveniments.

De les informacions, continguts, afirmacions i expressions que continguin els productes, serveis o esdeveniments al portal, en responen els editors, fabricants o proveïdors d'aquests productes.

Les imatges publicades no tenen per què correspondre amb els productes, serveis o esdeveniments reals; segons la normativa legal vigent, les imatges són orientatives i és vinculant la descripció del producte donada.

 

3. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts publicats a la botiga i especialment els dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, així com el programari, els noms comercials, les marques o dibuixos industrials i qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de Pyrénées o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en el portal.

En cap cas s'entendrà que es concedeix cap llicència o s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d'aquests drets ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de Pyrénées o dels titulars corresponents.
Queda prohibit, per tant, l'ús del portal amb finalitats públiques o comercials, per la qual cosa no es pot explotar, reproduir, distribuir, modificar, comunicar públicament, cedir, transformar o usar el contingut del portal.

Queda expressament prohibida la introducció d'hiperenllaços amb finalitats mercantils en pàgines web alienes a Pyrénées, que permetin l'accés al portal, sense consentiment previ.
En tot cas, l'existència d'hiperenllaços en llocs web aliens a nosaltres, no implicarà en cap cas l'existència de relacions comercials o mercantils amb el titular de la pàgina web on s'estableixi l'hiperenllaç, ni l'acceptació per part de Pyrénées dels seus continguts o serveis.

 4. Responsabilitat de Pyrénées

Los productos, servicios y eventos presentados en el portal son conformes a la legislación Andorrana.

El acceso al portal será voluntario, y, por tanto, responsabilidad del usuario, quien será responsable de todo efecto directo o indirecto que por el uso que haga del portal, incluyendo, de forma enunciativa y no limitativa, todo resultado económico, técnico y/o jurídico adverso, así como la defraudación de las expectativas generadas por nuestro portal, obligándose el usuario a mantener indemne a Pyrénées por cualesquiera de las reclamaciones derivadas, directa o indirectamente de tales hechos. Pyrénées no se hace responsable de los perjuicios que se pudieran derivar de interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías y/o desconexiones en el funcionamiento operativo de este sistema electrónico o en los aparatos y equipos informáticos de los usuarios, motivadas por causas ajenas a Pyrénées, que impidan o retrasen la prestación de los servicios o la navegación por el portal, ni de los retrasos o bloqueos en el uso causados por deficiencias o sobrecargas de Internet o en otros sistemas electrónicos, ni de la imposibilidad de dar el servicio o permitir el acceso por causas no imputables a Pyrénées, debidas al usuario, a terceros, o a supuestos de fuerza mayor. Pyrénées no controla, con carácter general, la utilización que los usuarios hacen del portal.

En particular, Pyrénées no responde en ningún caso de que los usuarios utilicen el portal de conformidad con la ley, el presente Aviso legal, la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público, ni tampoco que lo hagan de forma diligente y prudente.

 

5. Obligacions de clients i usuaris

Amb caràcter general, l'usuari s'obliga al compliment del present Avís legal, així com a complir les especials advertències o instruccions d'ús contingudes en aquest, en el portal i a obrar sempre conforme a la llei, els bons costums i les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda, i abstenint-se d'utilitzar el portal de qualsevol forma que pugui impedir-ne, danyar-ne o deteriorar-ne el normal funcionament, els béns o drets de Pyrénées, els seus proveïdors, la resta d'usuaris o en general de qualsevol tercer.

Queda prohibit l'accés i ús del portal als menors d'edat sense el consentiment exprés dels seus pares. Pyrénées no es responsabilitza de la veracitat i l’exactitud de les dades emplenades per l'usuari i per tant no pot constatar-ne l'edat. Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l'apartat anterior, durant la utilització del portal l'usuari s'obliga a:

a) Facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en el formulari de registre d'usuari o de realització de la comanda, i a mantenir-les actualitzades.

b) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del portal, cap informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent.

c) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el portal cap programa, dades, virus, codi, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys al portal, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de Pyrénées, de qualsevol altre usuari, dels proveïdors de Pyrénées o, en general, de qualsevol tercer.

d) Guardar diligentment el "nom d'usuari" i la "contrasenya" que li sigui facilitada per Pyrénées, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d'un ús indegut d’aquests.

e) No realitzar activitats publicitàries o d'explotació comercial a través del portal, i no utilitzar-ne els continguts i la informació per a remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altra finalitat comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.

f) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització del portal o en la utilització de qualsevol dels seus serveis, inclosa la utilització, si escau, de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra forma.

g) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de Pyrénées, els seus proveïdors o tercers.

h) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el portal qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostenti, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercers.